δομη προγραμματος διαπολιτισμικης εκπαιδευσης

Apr 17, 2018

Θεματικές ενότητες του προγράμματος Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

 

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος ονομάζονται «Σπόνδυλοι».

α) Κάθε αυτοτελής σπόνδυλος θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ή και περισσότερες ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων και να υπάρχει η δυνατότητα κάθε σπόνδυλος να αντιστοιχεί σε πιστωτικές μονάδες παρακολούθησης και βαθμούς ECVET που θα δηλώνουν τη σχετική βαρύτητα του σπονδύλου σε σχέση με το πλήρες προσόν.

β) Η παρακολούθηση κάθε σπονδύλου περιλαμβάνει μελέτη υλικού και εκπόνηση μιας ή περισσότερων εργασιών και τελική εξεταστική δοκιμασία καθώς και συμμετοχή σε συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, με στόχο τη διαρκή βελτίωση/ανατροφοδότηση των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτών.

 

Ακολουθούν οι θεμάτικές ενότητες – σπόνδυλοι και οι ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων αριθμημένα.

 

1. Εισαγωγή 

 

2. Πολυπολιτισμικότητα και ανθρώπινα δικαιώματα 

 

3. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στον ευρωπαϊκό χώρο - παραδείγματα 

 

4.Μοντέλα διαχείρισης της ετερότητας στην εκπαίδευση 

 

5. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη διαπολιτισμική διαχείριση της ετερότητας 

 

6. Πρακτικές διαπολιτισμικής διαχείρισης της ετερότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία

 

7. Η συμβολή της λογοτεχνίας στη διαπολιτισμική διαχείριση της ετερότητας 

 

8. Σχολική βία και πολυπολιτισμικότητα 

 

9. Διαπολιτισμικότητα - πολυπολιτισμικότητα και διαχείριση συγκρούσεων 

 

10. Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης  γλώσσας 

 

11. Διαπολιτισμική εκπαίδευση και διγλωσσία

 

12. Στερεότυπα και προκαταλήψεις

 

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Oct 30, 2018