ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΕΑΕ)

Θεματικές ενότητες του προγράμματος Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)

Οι θεματικές ενότητες του προγράμματος ονομάζονται «Σπόνδυλοι».

α) Κάθε αυτοτελής σπόνδυλος θα πρέπει να περιλαμβάνει μια ή και περισσότερες ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων και να υπάρχει η δυνατότητα κάθε σπόνδυλος να αντιστοιχεί σε πιστωτικές μονάδες παρακολούθησης και βαθμούς ECVET που θα δηλώνουν τη σχετική βαρύτητα του σπονδύλου σε σχέση με το πλήρες προσόν.

β) Η παρακολούθηση κάθε σπονδύλου περιλαμβάνει μελέτη υλικού και εκπόνηση μιας ή περισσότερων εργασιών και τελική εξεταστική δοκιμασία καθώς και συμμετοχή σε συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο, με στόχο τη διαρκή βελτίωση/ανατροφοδότηση των εκπαιδευόμενων εκπαιδευτών.

Ακολουθούν οι θεματικές ενότητες – σπόνδυλοι και οι ενότητες μαθησιακών αποτελεσμάτων αριθμημένα.

1. Εννοιολογικές προσεγγίσεις στην Ειδική Αγωγή (30 ώρες)

2. Ενιαία εκπαίδευση παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία (40 ώρες)

3. Στάσεις και αντιλήψεις για τα άτομα με αναπηρία (30 ώρες)

4. Μαθησιακές Δυσκολίες (40 ώρες)

5. Διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (40 ώρες)

6. Προβλήματα ακοής (40 ώρες)

7. Προβλήματα όρασης (40 ώρες)

8. Θεωρητικές αρχές διαφοροποιημένης διδασκαλίας (40 ώρες)

9. Διαφοροποιημένα σχέδια διδασκαλίας (Εφαρμογές) (30 ώρες)

10. Εννοιολογικές προσεγγίσεις Καθολικού Σχεδιασμού για την μάθηση (30 ώρες)

11. Ο ρόλος των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρία (40 ώρες)

12. Συνεργασία εκπαιδευτικών, γονέων, επαγγελματιών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης   (30 ώρες)

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Jun 09, 2018