ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

 

 

Αρχική Σελίδα Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης

Τα επιμορφωτικά προγράμματα που υλοποιεί το ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, στα πλαίσια της Δια Βίου Μάθησης, παρέχει στους εκπαιδευόμενους σίγουρη αναγνώριση και μοριοδότηση, καθώς πληροί τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Με απόφαση της πολιτείας (Νόμος 2916/2001 ΦΕΚ 114/11,0,2001), εδώ και 17 έτη, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) αποτελούνται από δύο παράλληλους τομείς, α) τον Πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, το Πολυτεχνείο και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και β) τον τεχνολογικό Τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΤΕΙ). Τα σεμινάρια επιμόρφωσης – εξειδίκευσης πραγματοποιούνται από το ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας στα πλαίσια της λειτουργίας του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ βάσει του Νέου Νόμου των ΑΕΙ (άρθρο 48, ΦΕΚ 4485/4-8-2017) και μοριοδοτούνται σε οποιεσδήποτε προκηρύξεις, όπου προσμετρώνται επιμορφώσεις από ΑΕΙ.

Το ΚΕΔΙΒΙΜ Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας, στα πλαίσια κοινωνικής ευθύνης και υποστήριξης του συνόλου των άνεργων πτυχιούχων πανελλαδικά, διεξήγαγε διαγωνισμό για κλήρωση μίας υποτροφίας ενός ολοκληρωμένου προγράμματος σπουδών για 14 ημέρες. Ο διαγωνισμός συγκέντρωσε συνολικά 535 υποβολές. Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε στις 1 μ.μ. στις 24-8-2018. 

Δείτε τα αποτελέσματα εδώ.

Σκοπός της ενεργής συμμετοχής σε προγράμματα κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης, του Ιδρύματος είναι:

1) Η ενίσχυση της εξωστρέφειας του Ιδρύματος προς την κοινωνία μέσω της στόχευσης για την ικανοποίηση συγκεκριμένων αναγκών ομάδων πληθυσμού με κίνδυνο απώλειας της εργασίας ή αποκλεισμού από την εργασία.
2) Η παροχή πολύπλευρης στήριξης και διεξόδων στους φοιτητές των τμημάτων του.
3) Η ανάπτυξη της δια βίου μάθησης, μέσω της αναγνώρισης εναλλακτικών εκπαιδευτικών διαδρομών, της δικτύωσης των φορέων δια βίου μάθησης και της διασφάλισης της διαφάνειας και της ποιότητας, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η διασύνδεση της δια βίου μάθησης με την απασχόληση, η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας των ατόμων και γενικότερα η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη. (Ν. 3879/2010 Άρθρο 1)
Ορισμοί
«Δια βίου μάθηση»:
Όλες οι μορφές μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, που αποσκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ενεργού συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Περιλαμβάνει την τυπική εκπαίδευση, τη μη τυπική εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση. (Άρθρο 2 Ν.3879/2010)

Ως Εναρκτήρια δράση στα προγράμματα δια βίου μάθησης του ιδρύματος (Αποφάσεις συνέλευσης σριθμ. 113/27-06-2017 θέμα 13 & αριθμ. 115 /20-07-2017 θέμα 11) κηρύσσεται το ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα "Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων" διάρκειας 200 ωρών. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική δράση, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με το κέντρο δια βίου μάθησης Easy Education, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), με κωδικό αδείας 6603, εντάσσεται στο πρόγραμμα κατάρτισης με χρήση τεχνικών Δια Βίου Μάθησης «Υποστήριξη Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού» του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Στερεάς Ελλάδας.

 

ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Dec 10, 2019